Algemene voorwaarden ponykampen

Betaling

Na inschrijving voor een ponykamp ontvangt u van ons per mail de betalingsgegevens. Wanneer de (aan)betaling niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt, krijgt u van ons een betalingsherinnering. Wanneer de (aan)betaling wederom niet voldaan wordt binnen de gestelde termijn, vervalt de inschrijving en wordt deze geannuleerd.

Annulering of vroegtijdig vertrek

Kosteloos annuleren kan tot 30 dagen na inschrijving, vóór het verstrijken van de 1ste betalingstermijn. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van het kamp zijn de annuleringskosten €100,- (aanbetaling kamp). Wanneer u binnen een maand voorafgaand aan het kamp annuleert bent u 100% van de kosten verschuldigd. Wanneer een deelnemer het kamp vroegtijdig verlaat kan Stal Van Horne Hoeve geen geld retourneren.

Aansprakelijkheid

Stal Van Horne Hoeve is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de deelnemer van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan onze aanwijzingen in dat kader. De deelnemer is jegens Stal Van Horne Hoeve en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden. Stal van Horne Hoeve is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van de deelnemer.

Risico-acceptatie klant en verzekering

De deelnemer is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich te allen tijde en onder alle omstandigheden kan manifesteren. De klant is gehouden zich voor de genoemde risico’s minimaal te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en ziektekosten.

Foto’s/video’s

Tijdens ons ponykamp worden er foto’s en video’s gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal ten behoeve van Stal Van Horne Hoeve. Wanneer u tegen publicatie bent, kunt u dit voorafgaande aan het kamp doorgeven aan Stal Van Horne Hoeve.